کد گواهینامه:


دوره های عمومی

سنگ های رنگی 4 نفر 435 ساعت 2.500.000 تومان
الماس 4 نفر 250 ساعت 1.800.000 تومان


دوره های خصوصی

سنگ های رنگی 1 نفر
5.000.000 تومان
الماس 1 نفر
3.000.000 تومان