کد گواهینامه:

 

انستیتو گوهر شناسی گوهر ایرانیان برای اولین بار در ایران اقدام به ارائه شناسنامه الماس نموده است. این شناسنامه بر مبنای استاندارد های GIA آمریکا می باشد. مشخصات شناسنامه به شرح زیر می باشد:

شناسنامه الماس

شناسنامه الماس

Gemology Diamond Report:

در این قسمت شماره گزارش ، شکل تراش و ابعاد الماس ذکر میگردد.

Grading Result:

در این قسمت مشخصات ارزشگذاری الماس بر مبنای سیستم 4Cs ذکر میگردد.

Additional Grading Information:

در این قسمت اطلاعات تکمیلی مروبط به کیفیت و ارزش الماس ذکر میگردد.

Clarity Characterisitcs :

در این قسمت به صورت شماتیک ناخالصی های الماس و محل آن ها ذکر میگردد.

Proportions

در این قسمت تراش ، مقیاس و ابعاد الماس به صورت دقیق مورد بررسی قرار میگیرد.