انستیتو گوهرشناسی گوهر ایرانیان با تکیه بر دانش فنی و تجربه کاری خود اقدام به ارائه شناسنامه گوهرشناسی سنگ های رنگی نموده است. مشخصات این شناسنامه به شرح زیر می باشد:

شناسنامه سنگ رنگی

Gemological Colorstone Report 

در این قسمت از شناسنامه گوهرشناسی گزارش کلی شامل نتیجه آزمایش ، سریال گزارش ، ابعاد و وزن ذکر می شود.

Visual Observations

در این قسمت از شناسنامه گوهرشناسی اطلاعات مشاهدات چشمی مانند رنگ ، شکل و نوع تراش ، شفافیت و ... ذکر می شود

Technical Tests

در این قسمت از شناسنامه گوهرشناسی نتیجه آزمایشات فنی مانند وزن مخصوص ، ضریب شکست و ... ذکر می شود

Geographic Origin

در این قسمت از شناسنامه گوهرشناسی در موارد خاص و به سفارش مشتری اصالت (معدن) یاقوت ذکر میگردد.

Magnification and treatments

در این قسمت از شناسنامه گوهرشناسی که مهمترین بخش آن نیز می باشد، بهسازی های انجام شده بر روی سنگ های رنگی مورد بررسی قرار گرفته و درصورت تایید ذکر میگردد. همچنین نظر کارشناس و مشاهدات میکروسکپی نیز در این قسمت نوشته می شود