کد گواهینامه:

کاربری: دفتر مرکزی - دفتر پذیرش- آزمایشگاه - آموزشگاه

مدیریت: مهندس اقبالی

پذیرش و پشتیبانی مشتریان: رضا بقائی مقدم

تلفن: 05137293000

آدرس: مشهد-بلوار شهید قرنی- قرنی 21 - برج جاودان - طبقه سوم - واحد307

ساعت کار: 9 الی 17