کد گواهینامه:

مشخصات شناسنامه های اختصاصی جواهرات انستیتو گوهرشناسی گوهر ایرانیان به شرح زیر می باشد:

شناسنامه جواهرات
شناسنامه جواهرات
Color Stone
در این قسمت از شناسنامه گوهرشناسی اطلاعات مروبط به سنگ بکار رفته برروی جواهرات ذکر میگردد
Metal Info
در این قسمت از شناسنامه گوهرشناسی اطلاعات مروبط به فلز جواهرات ذکر میگردد
Diamond Info
در این قسمت از شناسنامه گوهرشناسی اطلاعات مروبط به مخراج های بکار رفته بر روی جواهرات ذکر میگردد.
Measurments
در این قسمت از شناسنامه گوهرشناسی ابعاد دقیق جواهرات نوشته ذکر میگردد
Magnification
در این قسمت از شناسنامه گوهرشناسی نظر کارشناس درمورد مشاهدات میکروسکپی و بهسازی های انجام شده ذکر می گردد.

انستیتو گوهرشناسی گوهر ایرانیان با تکیه بر دانش فنی و تجربه کاری خود اقدام به ارائه شناسنامه گوهرشناسی سنگ های رنگی نموده است. مشخصات این شناسنامه به شرح زیر می باشد:

شناسنامه سنگ رنگی

Gemological Colorstone Report 

در این قسمت از شناسنامه گوهرشناسی گزارش کلی شامل نتیجه آزمایش ، سریال گزارش ، ابعاد و وزن ذکر می شود.

Visual Observations

در این قسمت از شناسنامه گوهرشناسی اطلاعات مشاهدات چشمی مانند رنگ ، شکل و نوع تراش ، شفافیت و ... ذکر می شود

Technical Tests

در این قسمت از شناسنامه گوهرشناسی نتیجه آزمایشات فنی مانند وزن مخصوص ، ضریب شکست و ... ذکر می شود

Geographic Origin

در این قسمت از شناسنامه گوهرشناسی در موارد خاص و به سفارش مشتری اصالت (معدن) یاقوت ذکر میگردد.

Magnification and treatments

در این قسمت از شناسنامه گوهرشناسی که مهمترین بخش آن نیز می باشد، بهسازی های انجام شده بر روی سنگ های رنگی مورد بررسی قرار گرفته و درصورت تایید ذکر میگردد. همچنین نظر کارشناس و مشاهدات میکروسکپی نیز در این قسمت نوشته می شود

صفحه1 از5