کد گواهینامه:

با توجه به اینکه ایران دارای بهترین منابع فیروزه در جهان مانند معادن فیروزه نیشابور می باشد، انتستیتو گوهر شناسی گوهر ایرانیان با ارائه شناسنامه اختصاصی برای فیروزه نیشابور به همراه تعیین اصالت (در صورت سفارش مشتری) قدمی استوار برای بهبود معاملات فیروزه برداشته است. مشخصات شناسنامه به شرح زیر می باشد:

شناسنامه فیروزه

شناسنامه فیروزه

Gemological Turquoise Report

در این قسمت شناسنامه اطلاعات کلی شامل نتیجه کارشناسی ، سریال گذارش ، ابعاد و وزن فیروزه ذکر می گردد.

Visual Observations

در این قسمت شناسنامه اطلاعات مشاهدات چشمی مانند رنگ ، شکل و تراش ، شفافیت ، پاکی و پدیده ها ذکر میگردد

technical Tests

در این قسمت از شناسنامه اطلاعات فنی که پس از آزمایش دقیق بر روی سنگ فیروزه انجام می شود ذکر میگردد. اطلاعاتی مانند وزن مخصوص، ضریب شکست نور و ...

Geographic Origin

در این قسمت از شناسنامه در صورت سفارش مشتری اصالت (معدن) فیروزه ذکر میگردد

Magnifications

در این قسمت از شناسنامه نظر کارشناس مربوط به مشاهدات میکروسکپی و بهسازی های فیروزه ذکر میگردد.

 

 

انستیتو گوهر شناسی گوهر ایرانیان برای اولین بار در ایران اقدام به ارائه شناسنامه الماس نموده است. این شناسنامه بر مبنای استاندارد های GIA آمریکا می باشد. مشخصات شناسنامه به شرح زیر می باشد:

شناسنامه الماس

شناسنامه الماس

Gemology Diamond Report:

در این قسمت شماره گزارش ، شکل تراش و ابعاد الماس ذکر میگردد.

Grading Result:

در این قسمت مشخصات ارزشگذاری الماس بر مبنای سیستم 4Cs ذکر میگردد.

Additional Grading Information:

در این قسمت اطلاعات تکمیلی مروبط به کیفیت و ارزش الماس ذکر میگردد.

Clarity Characterisitcs :

در این قسمت به صورت شماتیک ناخالصی های الماس و محل آن ها ذکر میگردد.

Proportions

در این قسمت تراش ، مقیاس و ابعاد الماس به صورت دقیق مورد بررسی قرار میگیرد.

صفحه3 از5